هندوانه

بذر هندوانه

امید

رقم هیبرید با بوته ی قوی میوه بیضی به وزن 10 تا 11 کیلوگرم پوست صاف و براق به رنگ […]

آرام

بوته ی قوی بشکل بیضی کشیده با پوست صاف و براق به رنگ راه راه سبز تیره و روشن وزن […]

بذر هندوانه