گوجه فرنگی

مرمر هیبرید F1

مرمر هیبرید F1 – خوشه ای گوجه فرنگی کوکتلی به رنگ قرمز با راه راه سیاه غیر همرس 8 تا […]

روزانا هیبرید F1

روزانا هیبرید F1 – خوشه ای گوجه فرنگی فانتزی به رنگ قرمز با راه راه سیاه بیضی شکل با رشد […]

رخسار هیبرید F1

رخسار هیبرید F1 – خوشه ای گوجه فرنگی به رنگ قرمز یکدست بوته قوی غیر همرس 5 تا 7 میوه […]

حنا هیبرید F1

گوجه فرنگی فانتزی به رنگ قرمز با راه راه سیاه رشد نامحدود غیر همرس 8 تا 10 میوه در خوشه […]

الینا هیبرید F1

  گوجه فرنگی زیتونی به رنگ قرمزبا رشد نامحدودغیرهمرسوزن میوه 25 تا 30 گرم بیضی شکلدمگل های فوق العادهمتحمل به […]