برچسب: مشاوره ساخت گلخانه

مدیریت تولید محصول و آموزش

مشاوره درراستاي انتخاب تجهیزات از لحاظ آخرین تکنولوژي روز و تطابق با پروژه مشاوره درراستاي انتخاب و خرید متریال جهت تولید سازه هاي گلخانه اي و تجهیزات مطالعات امکان سنجی فاز شناخت ، یک...

ساخت سازه و تجهیزات گلخانه

ساخت انواع گلخانه عنوان پروژه مساحت (مترمربع) محل پروژه گلخانه آقای عباس جعفری 200000 استان هرمزگان (میناب) گلخانه آقای زارع 65000 استان اردبیل (پارس آباد) گلخانه آقای قربانی 125000 استان همدان( بهار) گلخانه آقای...

مطالعه و مشاوره

عنوان پروژه •        مطالعات فاز دو شهرک های گلخانه ای دزفول و شوشتر– استان خوزستان •        مطالعات امکان سنجی مجتمع تفریحی گلخانه ای کیجابا- کشور آذربایجان •        مطالعات آمایش استان های لرستان و کرمانشاه...