خیار

سامیا – هیبرید – F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار […]

پیروز | هیبرید | F1

بذر هیبرید خیار پیروز f1 رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا پر گل شاخه های جانبی مناسب رنگ میوه سبز و […]

باراد هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بینابین متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول […]