الگوهای مناسب بذر فلفل برای گلخانه

الگوهای مناسب بذر فلفل برای گلخانه برخی از واریته ها جهت تشکیل گل بر روی بوته نیازمند تنظیم دما روی 14 درجه سانتی گراد هستند در این دما جذب ازت در گیاه انجام نشده و بوته به سمت گل دهی میرود ارقام دیگری هستند که دوره کاشت کوتاه دارند و مجبور هستیم کل بوته به گل برسد و گل ها و گلها همگی به میوه تبدیل شوند که در این صورت مدت باردهی حداکثر یکماه خواهد بود. در این واریته برای تنظیم تعداد گل ها و رسیدن به بیشترین حد گل، دما را به 12 درجه سانتی گراد میرسانیم و هیچگونه عناصر غذایی جذب گیاه نمیشود و گیاه سمت زایشی پیش میرود باید توجه داشت، پس از به وجود آمدن گلها، دما را متعادل نمود تا گل ها بتوانند به میوه تبدیل شوند.

مطالب مرتبط