مدیریت تولید محصول و آموزش

مشاوره درراستاي انتخاب تجهیزات از لحاظ آخرین تکنولوژي روز و تطابق با پروژه
مشاوره درراستاي انتخاب و خرید متریال جهت تولید سازه هاي گلخانه اي و تجهیزات
مطالعات امکان سنجی فاز شناخت ، یک و دو گلخانه اي بصورت تخصصی

مطالعه و مشاوره مالی و بازار در طرح هاي کشاورزي براساس استاندارد هاي مالی و بانکی کشور و بین المللی

مدیریت طرح هاي کشاورزي و کشاورزي صنعتی
طراحی نقشه هاي جانمایی و تاسیسات گلخانه
طراحی نقشه هاي نصب سازه و قطعات مربوطه
طراحی نقشه هاي برق و کنترل و مشاوره و راه اندازي و ساخت سیستم هاي برق و کنترل
برنامه نویسی و راه اندازي اطاق کنترل
نصب نظارت و کنترل هاي اولیه، حین ساخت و در مراحل پایانی کار

ارائه مستندات راهبري، بهره برداري، تعمیر و نگهداري

تحویل دائم و پشتیبانی و خدمات پس از فروش

مشاوره فنی کشت و مدیریت تولید

مشاوره درراستاي خرید نهاده هاي تولید

واردات و توزیع نهاده هاي کشاورزي

مشاوره جهت فروش و صادرات محصولات کشاورزي

اجراي طرح هاي صادراتی محصولات به کشورهاي همسایه

طراحی و ساخت و اجراي سیستم هوشمند آبیاري قطره اي و تغذیه

مطالب مرتبط