فهرست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

فهرست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

 • ABB SOFTWARE
 • PCS7
 • STEP7
 • TIA PORTAL
 • S5
 • WINCC
  *WINCC FlEXIBEL
 • AUTOCAD
 • SOLID WORK
 • ACCESS
 • ORACEL
 • SQL SERVER
 • VISUAL C
 • VB.NET
 • MICROSOFT
 • OFFICE SERIES
 • COMFAR III
 • SAP
 • MS PROJECT
 • GIS PRIMAVERA
 • 3D MAX
 • VISIO

فهرست استانداردهای مرجع
NEC National Electrical Code
API American Petroleum Institute
ASM American Society of Mechanical Engineers
DIN Deutsche Nor men
ISO International Standard Institute
IEC International Electromechanical Standard
ISA Instrument Society of America
NEMA National Electrical Manufacturers Association
IEEE Institute of Electrical and Electronic, Engineering
PMBOK Project Management Body Of Knowledge
ANSI-A 58.1 American National Standard Institute
EN 10143
ASTM

استاندارد های نظام گلخانه ای نشریات 472 و 474 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  رئیس جمهور ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

مطالب مرتبط