کاهوBarbarella

رقم هیبرید F1 به رنگ سبز روشن
بوته راست با انتهای عریض و برگهای نازک
برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب
انتهای میوه بسیار متراکم و سازگاری نسبت به انواع خاک ها
رقمی برای نشاء کاری در بهار و پاییز
میانگین وزن 500 گرم
متحمل به گل دهی پیش از موعد و پیچیدگی و لکه برگی
متحمل به 16-32 و Fol1
مناسب برای کشت در انتهای بهار و تابستان در فضای باز و گلخانه توری

مطالب مرتبط