کاهو13-259

بذر هیبرید F1
متحمل به خاک های شور
بوته متوسط تا قوی
بسیار یکدست
اندام هوایی متعادل و بوته راست
متحمل در مقابل فاسد شدن و سازگاری در انواع خاک های مختلف
متحمل به ساقه روی نوع16،18-26
مناسب برای کشت در اواخر پاییز و اوایل زمستان در مناطق گرم در فضای آزاد و گلخانه های توری

مطالب مرتبط