کاهو13-258

بذر هیبرید F1
فضای باز
متحمل به خاک های شور
بسیار یکدست
واریته ی با کیفیت بالا و سایز ایده آل
برگ های انتهایی بسیار عالی فرم گرفته و برگ های تحتانی صاف می باشد
مقاوم به شیوع امراض رگبرگی در هوای گرم
متحمل به پیچیدگی و ساقه روی نوع 16-26
مناسب برای کشت در پاییز در فضای آزاد و گلخانه های توری

مطالب مرتبط