کاهو Rimmel

رقم هیبرید F1
بوته قوی از تیپ فرانسوی موجی
برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب
سبز روشن خوشرنگ و انتهای متراکم
سازگاری نسبت به انواع خاک ها
میانگین وزن 500 گرم
متحمل به پیچیدگی، به ساقه رفتن نوع 24،27،28،30،31،32
مناسب برای نشا کاری در بهار و پاییز در فضای باز و گلخانه های توری

مطالب مرتبط