کاهوی 13-263

بوته مقاوم به شوری با ظرفیت تولید بالا
سطح بالا از سازگاری در مدت زمان نشاء کاری
متحمل به تنش های گرما یا خاک های ضعیف
گل آذین برافراشته بخصوص در مزرعه
متحمل به ساقه روی نوع 23،21،16 و نماتد
مناسب کشت در فضای آزاد و گلخانه های توری

مطالب مرتبط