رخسار هیبرید F1

رخسار هیبرید F1 – خوشه ای
گوجه فرنگی به رنگ قرمز یکدست
بوته قوی
غیر همرس
5 تا 7 میوه در خوشه
وزن میوه 200 تا 220 گرم
گرد
متحمل به ترک خوردگی
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TMV) ، ویروس پیچیدگی زردی برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
فوزاریوم نوع 2 (F2)، نماتد (N) ، ورتیسیلیوم (V)
مناسب کشت در گلخانه و فضای باز

مطالب مرتبط