حنا هیبرید F1

گوجه فرنگی فانتزی به رنگ قرمز با راه راه سیاه
رشد نامحدود
غیر همرس
8 تا 10 میوه در خوشه
پرمحصول و برداشت آسان
وزن میوه 35 تا 40 گرم
میوه یکدست ، محکم و گرد
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو(TMV) ، نماتد(N) ، فوزاریوم(F2) ، ورتیسیلیوم(V)
ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی (TYLCV)
مناسب برای کشت در گلخانه

مطالب مرتبط