پادرا – هیبرید – F1

فلفل دلمه هیبرید به رنگ قرمز مناسب کشت در گلخانه

فلفل دلمه ای به رنگ قرمز براق
وزن میوه در حدود 250 گرم
بوته بسیار قوی
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)
ماندگاری بالا پس از برداشت
مناسب کشت در گلخانه

مطالب مرتبط