الینا هیبرید F1

 

گوجه فرنگی زیتونی به رنگ قرمز
با رشد نامحدود
غیرهمرس
وزن میوه 25 تا 30 گرم
بیضی شکل
دمگل های فوق العاده
متحمل به ترک خوردگی
ماندگاری بالا پس از برداشت
متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TMV) ، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)
و فوزاریوم نوع 2 (F2) و نماتد (N)
مناسب برای کشت در گلخانه و فضای باز

مطالب مرتبط