سامیا – هیبرید – F1

  • پارتنوکارپ
  • تمام گل ها ماده
  • تیپ بیت آلفا
  • بوته بسیار مقاوم
  • بینابین
  • متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
  • طول میوه 17 تا 19 ساتی متر و تعداد میوه 2 تا 3 عدد در هر گره
  • مناسب برای کشت در اوایل بهار و اواخر پاییز در گلخانه

مطالب مرتبط