رعنا – هیبرید – F1

  • پارتنوکارپ
  • تمام گل ها ماده
  • تیپ بیت آلفا
  • تک گل و تعداد میوه 1 تا 2 عدد در هر گره بصورت غیر همزمان
  • متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
  • طول میوه 19 تا 21 سانتی متر ، شیار دار ، بازار پسند
  • مناسب برای کشت در اواخر پاییز و زمستان در گلخانه

مطالب مرتبط