پیروز | هیبرید | F1

بذر هیبرید خیار پیروز f1

  • رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا
  • پر گل
  • شاخه های جانبی مناسب
  • رنگ میوه سبز و طول میوه 16 تا 18 سانتی متر
  • متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
  • نسبتا متحمل در برابر سفیدک سطحی و داخلی
  • مناسب برای کشت در بهار و تابستان در فضای باز

مطالب مرتبط