بذر-خیار-پایا-هیبرید-F1

بذر خیار هیبرید پایا f1
پارتنوکارپ
تمام گل ها ماده
تیپ بیت آلفا
پر گل
پر محصول در مناطق گرم
متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
طول میوه 17 تا 19 ساتی متر و تعداد میوه 3 تا 4 عدد در هر گره
مناسب برای کشت در بهار و تابستان در گلخانه

مطالب مرتبط