باراد هیبرید F1

  • پارتنوکارپ
  • تمام گل ها ماده
  • تیپ بیت آلفا
  • بینابین
  • متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
  • طول میوه 17 تا 19 سانتی متر، تک گل در زمستان و با گرم شدن هوا تعداد میوه 1 تا 2 عدد بیشتر در هر گره
  • مناسب برای کشت در بهار ، اواخر پاییز و زمستان در گلخانه

مطالب مرتبط