بادمجان

Kareena

رقم هیبرید F1 زودرس میوه قلمی، سیلندری شکل و به رنگ بنفش روشن مناسب جهت برداشت خوشه ای دمگل سبز […]

Gospel

رقم هیبرید میوه به رنگ سیاه، بیضی شکل و کشیده وزن متوسط میوه 400 گرم دمگل میوه به رنگ سبز […]

Frac

رقم هیبرید F1 دمگل سبز رنگ و بدون خار میوه به رنگ مشکی براق وزن میوه متوسط 350 گرم عملکرد […]