دسته: خربزه

MX031

بوته بسیار قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه گرد به وزن 3 کیلوگرم پوست سبز و خاکستری و گوشت میوه به رنگ نارنجی متحمل به فوزاریوم نو 0 ، 1 و 2 تحمل نسبی...

MX004

بوته ی نسبتا قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه ی بیضی به وزن 8/0 تا 2/1 کیلوگرم پوست صاف به رنگ زرد و گوشت میوه به رنگ نارنجی میوه هایی با رایحه ای بسیار...

MA017

بوته قوی پوشش برگی مناسب میوه بیضی به وزن 5/2 تا 3 کیلوگرم پوست زبر به رنگ زرد و گوشت میوه به رنگ سفید میوه هایی بسیار خوش طعم بریکس بالا (13 درصد) متحمل...

MA002

خربزه تیپ جانکانری بوته قوی میانگره های کوتاه پوشش برگی مناسب پوست زرد و گوشت میوه ی سفت، ترد و بسیار شیرین میوه ی بیضی شکل به وزن 5/1 با 5/2 کیلوگرم عملکرد مناسب...