دسته: بادمجان

Kareena

رقم هیبرید F1 زودرس میوه قلمی، سیلندری شکل و به رنگ بنفش روشن مناسب جهت برداشت خوشه ای دمگل سبز رنگ و بدون خار وزن متوسط میوه 120 تا 150 گرم عملکرد مناسب، کیفیت...

Gospel

رقم هیبرید میوه به رنگ سیاه، بیضی شکل و کشیده وزن متوسط میوه 400 گرم دمگل میوه به رنگ سبز و بدون خار عملکرد بالا طعم شیرین و بذر بسیار اندک مناسب تازه خواری...

Frac

رقم هیبرید F1 دمگل سبز رنگ و بدون خار میوه به رنگ مشکی براق وزن میوه متوسط 350 گرم عملکرد بالا کیفیت بالای محصول با طعم شیرین میوه با بذر بسیار کم ماندگاری بالای...