خربزه

MX031

بوته بسیار قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه گرد به وزن 3 کیلوگرم پوست سبز و خاکستری و گوشت میوه […]

MX004

بوته ی نسبتا قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه ی بیضی به وزن 8/0 تا 2/1 کیلوگرم پوست صاف به […]

MA017

بوته قوی پوشش برگی مناسب میوه بیضی به وزن 5/2 تا 3 کیلوگرم پوست زبر به رنگ زرد و گوشت […]

MA002

خربزه تیپ جانکانری بوته قوی میانگره های کوتاه پوشش برگی مناسب پوست زرد و گوشت میوه ی سفت، ترد و […]