خیار

سامیا هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بوته بسیار مقاوم بینابین متحمل به سفیدک حقیقی ویروس زردی رگبرگ خیار […]

رعنا هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا تک گل و تعداد میوه 1 تا 2 عدد در هر گره […]

پیروز هیبرید F1

رقم پارتنوکارپ تبپ بیت آلفا پر گل شاخه های جانبی مناسب رنگ میوه سبز و طول میوه 16 تا 18 […]

پایا هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا پر گل پر محصول در مناطق گرم متحمل به سفیدک حقیقی ویروس […]

باراد هیبرید F1

پارتنوکارپ تمام گل ها ماده تیپ بیت آلفا بینابین متحمل به سفیدک حقیقی و ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV) طول […]